Om prov för covid-19

Vi har nedan samlat information om provtagning för covid-19. Kunskapen om- och riktlinjerna för provtagning utvecklas snabbt, och vi uppdaterar texten löpande.

Prov för pågående infektion orsakad av covid-19 (näsa/ svalgprov för påvisning av virusets arvsmassa (PCR)):

  • Du bokar en tid för provtagning på valfri vårdcentral med region Dalarnas app ”Min vård”. Du laddar ned appen till en Apple-telefon här och till en Android-telefon här. Du hittar mer information om digitala vårdbesök här. Du kan även kontakta oss för provtagning.
  • Region Dalarna har på grund av begränsad laboratoriekapacitet begränsat antalet prover för pågående infektion orsakad av covid-19 som länets vårdcentraler får ta på allmänheten. Antalet tillåtna prover är proportionerligt mot antalet listade patienter på varje vårdcentral. Laboratoriekapaciteten har ökats successivt.

Prov för antikroppar mot covid-19:

Från och med juni finns möjlighet att få analys antikroppar (IgG) mot covid-19 utförd av Falu lasarett. På grund av begränsad laboratoriekapacitet provtas i nuläget vård- och omsorgspersonal och patienter med långdragna symtom.

  • Vård- och omsorgspersonal som ej är provtagen för covid-19, eller som är provtagen med negativt resultat, är aktuella för analys av antikroppar mot covid-19. Du som har haft en verifierad infektion orsakad av covid-19 behöver ej testa för antikroppar. Det är din arbetsgivare som ombesörjer provtagning. Du kan kontakta oss vid frågor.
  • Riskgrupper kan testa för antikroppar i samband med annan planerad provtagning. Fråga efter prov för antikroppar före eller i samband med provtagningstillfället om du tillhör en riskgrupp. Du ser vilka som tillhör en riskgrupp här.
  • Allmänheten planeras bli aktuell för provtagning efter att vård- och omsorgspersonal och riskgrupper provtagits. Region Dalarna tror i nuläget att provtagning av allmänheten kan inledas i höst.
  • Patienter med långdragna symtom som skulle kunna bero på covid-19, är aktuella för analys av antikroppar, efter bedömning av våra läkare. Kontakta oss för provtagning.

Om antikroppar mot covid-19

Blodprov för analys av antikroppar (serologi) tas för att se om en individ har haft en genomgången covid-19 infektion och bildat antikroppar mot viruset. Sannolikt bildar de flesta individer antikroppar (IgG) mot covid-19 en till tre veckor efter symtomdebut. Vid lindrig sjukdom kan antikroppsproduktion dröja ännu längre tid. Det är inte heller helt klarlagt om alla individer bildar antikroppar efter covid-19. Blodprov för antikroppsanalys tas när det gått minst tre veckor sedan symtomdebut.

Vad innebär påvisade antikroppar?

Ännu finns det inte tillräcklig kunskap om man blir immun efter genomgången covid-19-infektion, och i så fall hur länge immuniteten varar. Folkhälsomyndigheten med flera bedömer att det är sannolikt att genomgången covid-19-infektion ger ett visst skydd mot ny covid-19-infektion en tid. Vid andra virusinfektioner blir man oftast immun 4-6 månader, och man kan anta att det även gäller vid covid-19.

Om du insjuknar igen med förkylningssymtom inom fyra månader efter tillfrisknande från bekräftad covid-19 behöver du inte provtas igen (näsa/ svalgprov för påvisning av virusets arvsmassa (PCR)). Du kan återgå i arbete när du orkar.

Du hittar samlad information om våra åtgärder: här.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.