Om synpunkter på vården

Jag är remitterad till specialistklinik, men väntetiden är lång. Kan jag påverka det?

Du har rätt till vårdgaranti som innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Du ska erbjudas besök inom 90 dagar till den specialiserade vården räknat från den dagen beslut om remiss fattades. Om du har sökt vård med egenremiss gäller väntetiden från den dagen din remiss har kommit in till den specialiserade vården. Om sjukhuset inte själva kan erbjuda dig en tid inom garantitiden ska de aktivt hjälpa dig att ordna en tid hos en annan vårdgivare.Om du behöver hjälp eller har frågor om valfrihet och vårdgaranti kan du kontakta Region Dalarnas Vårdlots (f d Väntetidskansliet). Du hittar mer information och kontaktuppgifter här.

Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna synpunkter eller klagomål. Kontakta i första hand aktuell vårdenhet. Oftast går det att lösa problemet tillsammans. Du kan också vända dig till regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.

Jag har kommit till skada i samband med vård, vad kan jag göra?

Om du drabbats av en skada när du vårdats inom offentligt finansierad sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns även att hämta på vårdinrättningarna. Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.