Vilka tillhör en riskgrupp?

Vi arbetar fortsatt aktivt med att hantera pandemin orsakad av covid-19, men har öppnat för fler planerade besök till vårdcentralen, i enlighet med Regionens riktlinjer.

Du är välkommen att boka en tid hos oss om du upplever dina besvär som så uttalade att nyttan av ett besök överväger risken för smitta, även om du tillhör en riskgrupp. Vi kan hjälpa dig att fatta ett klokt beslut om du är osäker. I vissa fall måste vi fortfarande avråda från besök hos oss. Det gäller framförallt personer som tillhör riskgrupper.

Vi bedömer personer med symtom förenliga med covid-19 utanför vårdcentralen, i en bod utrustad för ändamålet. På så vis minskar vi risken för smittspridning. Du är välkommen att höra av dig till oss vid frågor.

Inför alla besök vägs nyttan mot risken för allvarlig infektion orsakad av covid-19; vissa riskerar ett svårare sjukdomsförlopp. Kunskapen kring covid-19 utvecklas ständigt och snabbt, och med den riktlinjerna från våra myndigheter. Vi uppdaterar våra riktlinjer i takt med att ny kunskap tillkommer. I nuläget bedömer socialstyrelsen följande personer tillhöra riskgrupp:

 1. Ålder – Risken ökar successivt från 60 år och påtagligt från 70 år
 2. Cancersjukdom i vissa situationer
 3. Samtidig förekomst av mer än en av följande kroniska sjukdomar:
  a) Hjärt- kärlsjukdom:
  – Svår hjärtsvikt
  – Pulmonell arteriell hypertension
  – Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension
  – Komplicerad medfödd hjärtsjukdom
  – Klaffsjukdom med uttalad påverkan av hjärtfunktionen
  b) Hypertoni
  c) Diabetes med komplikationer
  d) Kraftigt nedsatt njurfunktion
  e) Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet
  f) Kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling
 4. Fetma – BMI 40 och däröver
 5. Neurologisk eller neuromuskulur sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling
 7. Binjurebarkssvikt
 8. Annat allvarligt hälsotillstånd eller behandling som innebär ökad mottaglighet för covid-19 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp

Du hittar samlad information om riskgrupper från socialstyrelsen: här.

Du hittar samlad information om våra åtgärder: här.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.