Om patient och datasäkerhet

Ja, för oss gäller sekretess och tystnadsplikt. I vissa situationer har vi dock enligt lagen så kallad uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter, exempelvis vid grova brott eller vid misstanke om att barn far illa.

Ja, men de behöver ditt tillstånd för att göra det. Journalsystemet är gemensamt för Region Dalarna och med din tillåtelse kan andra kliniker läsa din journal hos oss och vi kan läsa din journal från andra kliniker.

Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Om du har behandlats i Dalarna kan du se din journal via nätet genom att logga in i tjänsten Journal på 1177 e-tjänster. Journalanteckningar som inte är granskade av vårdpersonal visas inte i tjänsten. Journalanteckningar som inte är granskade efter 14 dagar visas automatiskt upp.

Det innebär att det kan dröja innan du kan se journalanteckningen via nätet. I Region Dalarna visas inte journalanteckningar från barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagningar, rättspsykiatri samt STI-mottagningen i 1177 e-tjänster.

Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare för att få tillgång till en journalkopia. Vi kan hjälpa dig att skriva ut din journalkopia hos oss, det kan dock vara belagt med en avgift. Om du vill ha journalen från andra kliniker behöver du kontakta dem.

Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, t.ex. felaktiga uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen. Du kan även ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om någon, som inte är delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

Du kan beställa loggutdrag genom att besöka din vårgivare och fylla i en blankett. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare. Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Begäran av spärr görs med ett besök på den vårdenhet du varit i kontakt med. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonal behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Om du har spärrat din journal hos oss och vill häva spärren kan vi hjälpa dig med det. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka aktuell vårdenhet. Om du önskar få hela eller delar din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.