Lär känna din luftvägar

Läs om luftvägar samt de problem de kan drabbas av.

Luftvägarna kan drabbas av många olika symtom. Vanligtvis beror det inte på något allvarligt, utan ett vanligt förkylningsvirus. Vissa sjukdomstillstånd, t ex astma och KOL, kräver särskild utredning och behandling. Astma är ofta förknippat med allergier, även om vissa allergier inte påverkar luftvägarna alls.

Astma

Astma är en kronisk inflammation i luftrören som leder till andnöd och andfåddhet. På grund av inflammation är luftrören extra känsliga, och när de utsätts för en retning, t ex allergiframkallande ämnen, börjar musklerna runt luftrören krampa. Luftrören svullnar och blir trängre, vilket gör det svårt att andas. Ibland piper eller rosslar det i bröstkorgen. Slemhinnan svullnar också upp, vilket leder till hosta. Om astman inte utlösts av en allergi kan den istället uppstå på grund av t ex kyla, fysisk ansträngning eller dålig luft.

En av tio svenskar har astma, men svårighetsgraden varierar mycket. Oftast behandlas astma med inhalatorer som hjälper både akut och långsiktigt. Vid svåra astmaanfall kan den drabbade få livshotande syrebrist. Alla astmatiker bör gå på regelbundna kontroller för att följa upp sjukdomens utveckling och anpassa medicineringen.

KOL

KOL står för Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En av tolv vuxna har KOL, men av dem är det bara runt en femtedel som fått diagnos. Sjukdomen tar c:a 2800 liv per år och är en av våra allvarligaste folksjukdomar. Symtomen dyker oftast upp långsamt över tid. Sjukdomen orsakar en inflammation i luftvägar och lungor, vilket leder till trötthet, andfåddhet och hosta med missfärgade upphostningar. Ofta sker försämringen gradvis och därför upptäcks sjukdomen inte. När KOL blivit svårartad blir patienten snabbt sämre och hjärta, muskler och skelett påverkas också. Den främsta orsaken till KOL är rökning men en fjärdedel av patienterna har aldrig rökt. En stor del av arbetet med att minska antalet sjukdomsfall går ut på att hindra unga från att börja röka och att få rökare att sluta.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du misstänker att du har astma eller KOL är du välkommen att kontakta oss. Sjukdomarna upptäcks ofta hos oss på vårdcentralen. Vi har huvudansvaret för att behandla de flesta med astma och KOL.

Om du har astma eller KOL erbjuds du en personlig kontakt med egen sjuksköterska. De har utbildning för att hjälpa dig med astma eller KOL. Du erbjuds regelbundna besök till din sjuksköterska och i utvalda fall till din husläkare. 

Din behandling anpassas regelbundet utifrån din livssituation, din lungfunktion och aktuella undersökningsfynd. Behandlingen anpassas i samråd med din husläkare. 

Om det behövs kan vi hjälpa dig med ytterligare utredning eller med remiss till rätt specialistklinik, t ex till lungmedicin. Vi kan hjälpa till med alla aspekter av att leva med astma eller KOL.

Din sköterska kan hjälpa dig med stödjande samtal om du vill sluta röka. Din husläkare kan förskriva läkemedel som underlättar rökstopp.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till luftvägar?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!